Znajdujesz się w: Strona głównaZasady sprzedaży
Witamy w naszym sklepie! Zaloguj się.

Kategorie

Akcesoria głośnikowe (12)Akcesoria komputerowe (3) Akcesoria Satelitarne (8) Akcesoria telefoniczne (27)Amperomierze (8)Anteny samochodowe (11)Anteny telewizyjne DVB-T (30)Autotransformatory (7)Bezpieczniki (40) CB Akcesoria (75) CB ANTENY (67) CB RADIO (42) Chemia (6)Cyna (21) Diody (0)Głośniki (30) Gniazda (1)Kable (18) Kable przyłączeniowe (25) Konwertery sat. (9)Krokodyle (5)Laminaty i akcesoria (2)Lasery (1)Latarki (2)Listwy zasilające (3)Lutownice i akcesoria (15)Łacznik (3)Ładowarki (0)Maskownice głośnikowe (8)Maszty antenowe (13) Mierniki (2)Mikrofony (1)Narzędzia (8)Obudowy głośnikowe (2)Opaski zaciskowe (14)Peszle (5)Piloty (22)PROLINK (58) Przejścia (8)Przekaźniki (2)Przełączniki (30)Przetwornice (5)Radia samochodowe (2)Radia VHF/UHF (4)Redukcje (0)Rozgałęźniki (2)Rury termokurczliwe (12)Samochodowe akcesoria (9)Silniki (1)Skanery częstotliwośći (4)Tuner telewizji cyfrowej DVB-T MPG-4 (3)Uchwyty antenowe (28) Uchwyty LCD (28)Układy scalone (1)Wtyki (45) Zarówki (2)Zasilacze (2)

Zasady sprzedaży

Prowadzimy sprzedaż hurtowÄ dla podmiotów gospodarczych.

Przed dokonaniem pierwszego zakupu, klient "podmiot gospodarczy" jest zobowiÄzany dostarczyÄ nam kopiÄ nastÄpujÄcych dokumentów:

 • numer NIP zaświadczenie o wpisie do ewidencji,
 • decyzja w sprawie nadania numeru REGON,
 • upoważnienie do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy formularz (pobierz wzór upoważnienia).

Wyżej wymienione dokumenty sÄ niezbÄdne do zrealizowania pierwszego zamówienia oraz otrzymania dostÄpu do cen w naszym sklepie internetowym.

Zasady sprzedaży:

 1. Zamówienia można składaÄ: osobiście, telefonicznie, faxem bÄdź drogÄ mailowÄ uniserwis@uniserwis.com.
 2. Na stronie widniejÄ ceny netto,przy wiekszych zamówieniach istnieje możliwośÄ negocjacji cen.
 3. Towar wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej "GLS".
 4. W chwili odbioru towaru klient zobowiÄzany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.
 5. Jeżeli paczka została uszkodzona podczas transportu, prosimy o sprawdzenie zawartości
  i spisanie protokołu z kurierem.
 6. W sklepie internetowym wyświetlane sÄ ceny netto.
 7. Odbiorcy hurtowi zamawiajÄcy wiÄksze ilości towaru, mogÄ indywidualnie negocjowaÄ ceny.
 8. Firma Uniserwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujÄcych siÄ w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjÄtych do realizacji.
 9. Przy realizacji pierwszego zamówienia prosimy o kontakt z działem sprzedaży w celu ustalenia formy płatności.
 10. Reklamacje klient jest zobowiÄzany dostarczyÄ w oryginalnym opakowaniu i na własny koszt.

 

Polityka prywatnoci

 

 

25 maja 2018 roku wchodzi w ycie Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzdzenie o ochronie danych) zwana dalej RODO. W zwizku z tym chcemy poinformowa uytkowników (czyli Pani / Pana)o zasadach przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w naszym serwisie internetowym www.uniserwis.com

  Niniejsza polityka prywatnoci serwisu internetowego prowadzonego  przez Uniserwis import-export skierowana jest do uytkowników tego serwisu i okrela rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, osobowych. Brak akceptacji niniejszej polityki prywatnoci przez Uytkownika jest równoznaczny  z brakiem moliwoci korzystania z usug serwisu. Wyraona zgoda moe by wycofana  w dowolnym momencie.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniserwis import-export,  z siedzib : ul. Zagnaska 186A , 25-563 Kielce.

Dane osobowe to jakiekolwiek informacje o osobie fizycznej identyfikujce j lub umoliwiajce zidentyfikowanie jej (np. imi, nazwisko, adres, nip, ip urzdzenia). Inspektorem ochrony danych w Uniserwis import-export jest Grzegorz Kopacz W zwizku z korzystaniem przez Pani / Pana z naszych serwisów rejestrujemy dane osobowe w zakresie niezbdnym do wiadczenia usug, realizacji zamówie, statystycznym, bezpieczestwa, zapewnienia cigoci funkcjonowania serwisów.

Zaoenie konta w naszym serwisie wie si z podaniem danych osobowych, podanie tych danych jest wymagane w celu zaoenia i obsugi konta uytkownika ich nie podanie uniemoliwi zaoenie konta uytkownika. Konto moe zosta usunite w kadej chwili.

Zoenie zamówienia przez Pana / Pani wie si z przetwarzaniem danych osobowych podanych w czasie zakadania konta uytkownika lub dobrowolnego dodania dodatkowego adresu dostawy. Dodanie dodatkowego adresu dostawy jest dobrowolne  i wie si z przetwarzaniem danych osobowych. Adres dostawy moe zosta usunity w kadej chwili.

Na stronie udostpniamy Pani / Panu moliwo wysania do nas zapyta i zgosze w formie wiadomoci, a skorzystanie z nich wymaga podania danych osobowych niezbdnych do skontaktowania si z Pani / Panem w celu udzielenia odpowiedzi. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s w celu: - Realizacji dziaa na Pani / Pana yczenie przed lub w zwizku z realizacj zamówienia. - Realizacji usug – niezbdne do wykonania umowy (art 6 ust 1 lit b RODO) - Zaoenia konta Uytkownika – niezbdne do wykonania umowy (art 6 ust 1 lit b RODO) - Aktywacji konta Uytkownika – niezbdne do wykonania umowy (art 6 ust 1 lit b RODO) - Weryfikacji Pani / Pana tosamoci - niezbdne do wykonania umowy (art 6 ust 1 lit b RODO) - Prezentacji oferty  – niezbdne do wykonania umowy (art 6 ust 1 lit b RODO)

Realizacji zamówie – niezbdne do wykonania umowy (art 6 ust 1 lit b RODO) - Rozlicze finansowych i  windykacyjnych – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO - Analitycznym i statystycznym – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit F RODO) - Obsugi reklamacji – niezbdne do wykonania umowy (art 6 ust 1 lit b RODO)

Rejestracji aktywnoci uytkownika w Serwisach – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit F RODO) - W celach marketingowych - Jeli otrzymalimy Pani / Pana zgod na otrzymywanie informacji marketingowych  podstaw przetwarzania bdzie Pani / Pana zgoda oraz uzasadniony interes administratora. Zgod taka moe Pani / Pan  wycofa poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub listowny z Uniserwis import-export - Spenienia obowizków ustawowych – Prawo nakada na nas obowizki które wymagaj przetwarzania Pani / Pana  danych osobowych np. przepisy podatkowe, przepisy o rachunkowoci i sprawozdawczoci. - na podstawie obowizku prawnego  (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) - Identyfikacji nadawcy wiadomoci  zapyta i zgosze - niezbdne do wykonania umowy (art 6 ust 1 lit B RODO) - Zabezpieczenia danych - na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit F RODO). W celu zabezpieczenia danych moemy zapisywa i przechowywa Pani/Pana dane przekazywane przez systemy informatyczne (np. adres ip z którego nastpi próby logowania, dat takich prób, dat zalogowania oraz wylogowania). - Archiwizacji – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit F RODO) - Zapewnienia bezpieczestwa informatycznego Administratora - na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit F RODO) - Celów administracyjnych Administratora - na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit F RODO) - W celu rozliczenia transakcji moemy zarejestrowa Pani / Pana numer konta bankowego - niezbdne do wykonania umowy (art 6 ust 1 lit b RODO).   Pani/Pana dane osobowe bd przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak i rczny. Dane osobowe nie bd profilowane. W celu zapewnienia naleytej jakoci usug, realizacji zamówienia, w celu wykonania obowizku prawnego, lub dla celów wynikajcych z prawnie uzasadnionych interesów administratora dane osobowe bd udostpniane, ujawniane i przekazywane  podmiotom zewntrznym, firmom kurierskim, operatorom pocztowym, bankom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, audytorom, firmom zapewniajcym obsug systemów informatycznych, firmom hostingowym, podmiotom powizanym z Uniserwis import-export oraz innym podmiotom i instytucjom upowanionych do odbioru Pani / Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Dane osobowe przekazywane równie s podmiotom przetwarzajcym dane na zlecenie Administratora midzy innymi firmom: windykacyjnym, prawnym, ubezpieczeniowym, informatycznym. Serwisy uywaj plików cookies (ciasteczek) w celu wiadczenia usug na najwyszym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz w celach statystycznych. Moe Pani / Pan wyczy ten mechanizm w ustawieniach przegldarki.  Wicej informacji znajdziesz w Polityce Cookies. Administrator zastrzega sobie moliwo korzystania z usug podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk korzystania z Serwisu oraz tumaczenia Serwisu. Zgodnie z przepisami prawa Uniserwis import-export moe mie obowizek ujawnienia Pani / Pana danych osobowych waciwym organom lub osobom trzecim zgaszajcym takie danie. Pani/Pana dane osobowe mog by przekazywane do pastwa trzeciego lub organizacji midzynarodowej na podstawie zawartej umowy sprzeday (zamówienia) lub wywizania si z obowizku ustawowego; Pani/Pana dane osobowe bd przechowywane przez czas wiadczenia usugi, do czasu wycofania wyraonej zgody lub zgoszenia sprzeciwu lecz okres ten moe by wyduony ze wzgldu na konieczno spenienia obowizków ustawowych (np obowizek przechowywania i archiwizacji dokumentów handlowych), dochodzenia roszcze; Po upywie czasu przetwarzania dane zostan bezpowrotnie zniszczone lub pozbawione moliwoci identyfikacji osoby fizycznej; Posiada Pani/Pan prawo dostpu do treci swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunicia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnicia zgody w dowolnym momencie bez wpywu na zgodno z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniciem, uzyskania kopii danych; Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, i przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczcych narusza przepisy RODO lub innego przepisu dotyczcego ochrony danych osobowych.; Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowizana do ich podania a konsekwencj niepodania danych osobowych bdzie brak moliwoci zaoenia konta na naszej stronie internetowej, brak moliwoci zalogowania si na naszej stronie internetowej oraz brak moliwoci realizacji zamówie; Podejmujemy niezbdne dziaania by podwykonawcy jak i firmy wspópracujce z nami  stosoway odpowiednie rodki bezpieczestwa dla danych osobowych.

Zapewniamy, e dostp do Pani / Pana danych osobowych maj jedynie osoby upowanione, a dane osobowe s naleycie zabezpieczone (zgodnie z nasz wiedz i dostpnymi rodkami) Polityka Prywatnoci (ten dokument) moe by na bieco weryfikowana i aktualizowana.

Jeli ma Pani / Pan wtpliwoci, zastrzeenia, skargi lub pytania prosimy o kontakt z: uniserwis@uniserwis.com

lub kontakt telefoniczny:

041 3428792

Koszyk

Wartość zamówienia: 0.00 zł

Logowanie

Wszelkie prawa zastrzeżone 1990-2018 Uniserwis.
Projekt i realizacja: